[No Huss][Wat mer sich söns noch aanluure kann] (Leider nit op Kölsch)

[Zeröck no dr andere Sick]

Et kölsche Wappe

Roland's

Kölsche Sick

vun dr andere Sick

Et kölsche Wappe

Kölsche Erinnerunge opjefresch

Oktober 2000

D'r Dom en d'r Naach, 2000
D'r Dom en d'r Naach

U-Bahnstation Lohsestrooss, 2000
U-Bahnstation Lohsestrooss

Em Staavehoff, 2000
Em Staavehoff

Em Eijelsteinsveedel, 2000
Em Eijelsteinsveedel


Schriev ens!Schriev mer ens! Isch tšt misch freue!.

©2001 by Orlando, Wellington/NZ