[No Huss][Wat mer sich söns noch aanluure kann] (Leider nit op Kölsch)

Roland's

Kölsche Sick

vun dr andere Sick

De fäänste Kölsche Sick vun Kölle
(Wigger jeht et nit mih!)
 

Et ess nie ze spät för e Früh!
Ävver manchmohl da verschläät et ene Kölsche sujar op de andere Sick!

OPJEPASS!

Isch wor en Kölle!

Am Engk vum Wellington Marathon 1995 Belder vum Kölsche Marathon sin jetz do!
Minge Verzäll kütt späder...

5 Kölsche em Südpazifik - Dunn ens dröcke!
Belder vum Eeschte Internationale
Südpazifische Esch Kölsche
Schwaadlappe-Treffe

Wellington 2000
Kölner Morgen am 12. Määz 2001
Mer woren en Kölle en d'r Zeidung!


De Zick: He en Wellington es et jetz ... Dat klapp nur wenn mer Java aktiveet hätt!


Verdamp lang her dat isch zoletz in Kölle woor ... *** Dat stemp nit mieh!!! ***
Zick nüngzehnhundotunnüngzisch lääven isch hee op dr andere Sick vun dr Welt.
He es et esu rischtisch schön, ävver nit vill Lück künne Kölsch schwaade.

Ävver ...

Mer drinke Kölsch en Wellington!

Oproof an alle Kölsch Brauereie!

Wie wör et met e bitzje Sponsorschaff för misch he unge?
Jöckt mer doch ens e Pittermännsche erüvver un isch wääden Üsch he janz ööntlisch präsenteere ...


Wat Wellington met mingem eeschte Schulljohr ze dunn hätt ...


De 5 Kölsche Jrundsätz

1. Et es wie et es!

2. Et kütt wie et kütt!

3. Watt fott es es fott!

4. Et es noch immer joot jejange!

5. Wat sull dä Quatsch?

Et kölsche Wappe

Kölsche Erinnerunge

... opjefresch!

 

Kölsche Bööscher


Andere Kölsche Sigge

Kölsch us Kölle vum Uli Winkelmann.
Vun do fingste noch vill mih Kölsche Sigge.

Janz in minger Nohberschaff en Ustralije,
ävver nit janz esu wig vun Kölle wie isch,
do jit et dem Juppes sing Hövels Hött.

Jlobal Kölsche Sigge, dat absolute Nervenzentrum,
dat alle Kölsche, doheim un en aller Welt, metenander
verbenk. Die maachen dat met zwei Sprooche, Kölsch un
Huhdeutsch, su dat andere och jet vestonn künne!
Do kannste esu zemlisch alle Kölsche Sigge finge,
die et ze finge jitt!

Un dann sin do noch Kölsche en Eiowah, en Kalifornie, en Kanada, en Thailand, en Ustralije, en Vietnam, en (die hann sisch noch nit bei mer jemeldt!) un noch vill mieh en Kölle!
Loot et Üsch all vun Hätze joot jonn!

Neues us Kölle jit et bei Kölner Morgen.
(Et wör schön, wenn die op Kölsch schrieve däte!)
Et kölsche Wappe

Heimwieh noh Kölle


Noch e Woot för op dr Wääsch

(Mieh Kölsche Jrundsätz)
Vun nix kütt nix.

Dr Düüvel drieß op kejne klejne Kupp!

Ehr künnt uns all jet rötsche!

Jeck, looss Jeck elaans!


Nemmt et mer nit üvvel, dat isch et nit esu jenau nemme met dr Kölsche Reschschrievung,
ävver isch schrieve leever esu wie isch et hüüre!

Schriev ens!Schriev mer ens! Isch tät misch freue!.

©1998-2002 by Orlando, Wellington/NZ